A. Zakres obowiązywania

Poniższe warunki dotyczą wyłącznie wszystkich (również przyszłych) umów pomiędzy nami a klientem. Innych warunków lub warunków klienta odbiegających od niniejszych warunków nie uznaje się, chyba że w poszczególnym przypadku wyrazimy na nie naszą pisemną zgodę. Nasze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują również wówczas, jeżeli wiedząc o innych warunkach lub warunkach klienta odbiegających od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych bez zastrzeżeń i sprzeciwu świadczymy usługę na rzecz klienta.

B. Zawarcie umowy

Nasza oferta jest niewiążąca, o ile nie wynika z niej nic innego. Zamówienia klientów możemy przyjąć lub nie przyjąć w terminie trzech tygodni od daty otrzymania przez nas zamówienia. Klient zrzeka się otrzymania naszego przyjęcia zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostało złożone w formie pisemnej, możemy żądać od klienta pisemnego potwierdzenia zamówienia.

C. Regulacje dotyczące umów dzierżawy

Przedmiot dzierżawy

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania zamiast przedmiotu dzierżawy oznaczonego w umowie dzierżawy innego, pod względem działania porównywalnego przedmiotu dzierżawy.

1. Okres dzierżawy

1.1 Okres dzierżawy zasadniczo liczy się w tygodniach. Minimalny okres dzierżawy wynosi jeden tydzień. Jeżeli w umowie nie ustalonego innego terminu rozpoczęcia okresu dzierżawy, okres dzierżawy rozpoczyna się w momencie oddania przedmiotu dzierżawy klientowi. Jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony, wówczas klient może rozwiązać stosunek dzierżawy w formie pisemnej w terminie tygodnia z upływem siódmego dnia od daty otrzymania wypowiedzenia, jeśli okres dzierżawy wyjątkowo liczony jest w dniach, w formie pisemnej w terminie trzech dni z upływem trzeciego dnia od daty otrzymania wypowiedzenia.

1.2 Klient jest zobowiązany tolerować pozostawanie przedmiotu dzierżawy w miejscu stosowania przez okres do upływu trzeciego dnia od daty zakończeniu umowy i chronić przedmiot dzierżawy przed kradzieżą, utratą i uszkodzeniem. Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.

1.3 Jeżeli klient nie zwróci przedmiotu dzierżawy po upływie okresu dzierżawy, a w szczególności nadal użytkuje przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy nie zostaje przez to przedłużona. Wyklucza się stosowanie § 545 Kodeksu Cywilnego.

2. Czynsz dzierżawny

Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej, uzgodniony czynsz dzierżawny jest opłatą netto.

2.1 Koszty dodatkowe
Koszty dodatkowe dostawy i odbioru oraz montażu i demontażu dolicza się do rachunku, jeżeli w umowie nie ustalono inaczej.

3. Gwarancja

3.1 Roszczenia klienta z tytułu wady przedmiotu dzierżawy istnieją tylko wówczas, jeżeli i o ile odpowiadamy za wadę.

3.2 Klient jest zobowiązany niezwłocznie po oddaniu mu przedmiotu dzierżawy sprawdzić go i w miarę możliwości sprawdzić jego działanie odnośnie wad i kompletności i niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej wady i brak elementów przedmiotu dzierżawy. Jeżeli klient zaniecha zgłoszenia wad lub braku elementów przedmiotu dzierżawy, uważa się, że przedmiot dzierżawy został przyjęty, chyba że wad lub braku elementów przedmiotu dzierżawy nie można było stwierdzić. Jeżeli później wystąpi wada lub brak elementów przedmiotu dzierżawy, klient obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę lub brak elementów przedmiotu dzierżawy, w przeciwnym razie uważa się, że przedmiot dzierżawy został przyjęty. Uważa się, że przedmiot dzierżawy nie został przyjęty, jeżeli wiemy, że wystąpiła wada lub brakuje elementów przedmiotu dzierżawy. Jeżeli uważa się, że przedmiot dzierżawy został przyjęty, klient nie jest z powodu wady lub braku elementu przedmiotu dzierżawy zwolniony z obowiązku zapłacenia czynszu dzierżawnego w pełnej wysokości, klient nie może też żądać odszkodowania zgodnie z § 536 a Kodeksu Cywilnego ani wypowiedzieć umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym.

3.3 W przypadku wystąpienia wady mamy prawo wymienić przedmiot dzierżawy według naszego wyboru na inny pod względem działania porównywalny przedmiot dzierżawy lub go naprawić. Jeżeli nie usuniemy wady w odpowiednim terminie lub odmówimy usunięcia wady, klient może rozwiązać umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.

4. Użytkowanie przedmiotu dzierżawy

4.1 Klient nie jest uprawniony z zastrzeżeniem § 536 a ustęp 2 Kodeksu Cywilnego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody do zmiany przedmiotu dzierżawy, w szczególności nie jest uprawniony do usuwania ani zakrywania umieszczonych numerów seryjnych, tabliczek producenta oraz innych znaków identyfikacyjnych i kontrolnych.

4.2 W okresie dzierżawy klient jest obowiązany niezwłocznie poinformować nas o utracie przedmiotu dzierżawy, każdym pogorszeniu stanu wykraczającym poza normalne zużycie oraz o każdym wypadku w związku z przedmiotem dzierżawy. Jeżeli odmówimy zgody na oddanie przedmiotu dzierżawy do użytkowania lub poddzierżawienie przedmiotu dzierżawy sobie trzeciej, klientowi nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy z powodu odmowy.

4.3 Przedmiotu dzierżawy nie wolno usunąć z miejsca stosowania. Klient powinien umożliwić nam, naszym przedstawicielom i ubezpieczycielom w przyjętych godzinach pracy dostęp do miejsca stosowania i do przedmiotu dzierżawy.

5. Dostawa i odbiór przedmiotu dzierżawy / zwrot przedmiotu dzierżawy

5.1 Jeżeli podjęliśmy się dostarczenia i odbioru przedmiotu dzierżawy i/lub jego montażu i demontażu, klient obowiązany jest zapewnić, aby miejsce, na którym przedmiot dzierżawy ma być stosowany (miejsce stosowania) było dostępne i przejezdne dla samochodu o maksymalnej masie całkowitej do 40 ton i miejsce stosowania nadawało się do zamontowania i użytkowania przedmiotu dzierżawy. Klient jest zobowiązany – jeżeli jest do niezbędne dla dostawy i odbioru oraz montażu i demontażu – udostępnić nam nieodpłatnie prąd, wodę i możliwość składowania w miejscu stosowania. Jeżeli klient nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków i z tego powodu dostawa lub montaż przedmiotu dzierżawy nie są możliwe, nie jesteśmy zobowiązani czekać dłużej niż maksymalnie dwie godziny na miejscu stosowania na spełnienie wyżej wymienionych warunków. Jeżeli dostawa i/lu montaż w takim wypadku nie są możliwe, klient jest zobowiązany ponieść koszty dalszych prób dostawy i montażu i za każdy dzień, o jaki opóźnia się dostawa przedmiotu dzierżawy względnie jej montaż, jako odszkodowanie zapłacić ustalony w umowie czynsz dzierżawny przypadający ma jeden dzień. Klient zastrzega sobie prawo do wykazania, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie mniejszą szkodę. Mamy prawo dochodzić dalszych szkód.

5.2 Po upływie okresu dzierżawy klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy po oczyszczeniu go lub, jeżeli podjęliśmy się odbioru, przekazać go nam po oczyszczeniu i dostępny do odbioru względnie do demontażu. Nie jesteśmy zobowiązani czekać dłużej niż dwie godziny na przekazanie nam przedmiotu dzierżawy do demontażu lub do odbioru. Dodatkowe koszty ponownej próby demontażu lub odbioru oraz oczyszczenia przez nas przedmiotu dzierżawy, jeżeli będzie do niezbędne, ponosi klient. Za każdy dzień po upływie okresu dzierżawy, w którym dzierżawca nie zwróci przedmiotu dzierżawy lub nie przekaże go do demontażu względnie do odbioru, jako odszkodowanie winien on jest zapłacić ustalony w umowie czysz dzierżawny przypadający na jeden dzień. Klient zastrzega sobie prawo do wykazania, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie mniejszą szkodę. Mamy prawo dochodzić dalszych szkód.

6. Referencje

Jesteśmy uprawnieni do podawania w działaniach reklamowych naszych usług wymieniając nazwisko klienta z podaniem rodzaju i zakresu usługi oraz publikując zdjęcia naszej usługi jako referencji naszego przedsiębiorstwa.

D. Regulacje dotyczące umów kupna-sprzedaży

1. Cena sprzedaży

1.1 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cena sprzedaży jest ceną netto i nie zawiera opakowania, dostawy i montażu przedmiotu sprzedaży oraz ustawowego podatku VAT. Ewentualnie przypadający do zapłaty podatek VAT wykazuje się oddzielnie na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.

1.2 Cena sprzedaży jest płatna natychmiast po wystawieniu faktury bez odliczeń.

2. Zastrzeżenie własności

2.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu zapłaty przez klienta ceny sprzedaży w pełnej wysokości.

2.2 Klient jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży w ramach zwykłej działalności, przenosi on już teraz na nas wszystkie należności w wysokości końcowej kwoty faktury (łącznie z VAT) wynikające z odsprzedaży, a mianowicie niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany przed lub po przetworzeniu.

2.3 Klient jest upoważniony do ściągnięcia należności również po jej cesji. Nasze uprawnienie do ściągnięcia należności, pozostaje nienaruszone. Zobowiązujemy się nie ściągać należności, dopóki klient wypełnia swoje zobowiązania płatnicze, nie zalega z płatnościami i w szczególności nie złożony został wniosek o wszczęcie przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub nie wstrzymał on płatności. W przypadku wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności możemy cofnąć upoważnienie do ściągnięcia należności i zażądać, aby klient powiadomił nas o cesji należności i dłużnikach, przekazał nam wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przedłożył nam niezbędne dokumenty i powiadomił dłużników (osoby trzecie) o cesji należności.

2.4 Przetworzenie lub przekształcenie przedmiotu sprzedaży przez klienta wykonywane jest zawsze na naszą rzecz. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie przetworzony z wykorzystaniem innych, nie należących do nas rzeczy, wówczas stajemy się współwłaścicielem nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży do innych przedmiotów przetworzonych w momencie przetworzenia. Odnośnie rzeczy powstającej przez przetworzenie lub przekształcenie stosuje się w pozostałym zakresie odpowiednio postanowienia § D 2.2 i 2.3.

3. Gwarancja

3.1 Warunkiem roszczeń gwarancyjnych klienta z powodu wady przedmiotu sprzedaży jest wywiązanie się klienta ze swoich obowiązków sprawdzenia i zgłoszenia wad na podstawie §§ 377, 378 Kodeksu Handlowego.

3.2 W przypadku wystąpienia wady, za którą my odpowiadamy, jesteśmy uprawnieni do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia rzeczy wolnej od wad, klient zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży lub odstąpienia od umowy.

3.3 Okres gwarancyjny wynosi 1 rok od daty wydania przedmiotu sprzedaży.

E. Dalsze postanowienia ogólne

1. Odpowiedzialność

1.1 Jeżeli z poniższych postanowień nie wynika inaczej, wykluczone są dalsze roszczenia klienta, niezależnie od podstaw prawnych. Nie odpowiadamy za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, w szczególności nie odpowiadamy za utracony zysk lub inne szkody majątkowe klienta.

1.2 Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej, w ramach umowy z klientem nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia doradztwa na rzecz klienta i przekazywania mu zaleceń. Jednakże jeżeli udzielamy porad i zaleceń, nie jesteśmy zobowiązani do naprawienia ewentualnej szkody powstałej wskutek udzielenia porady lub zalecenia.

1.3 Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze w przypadku naruszenia obowiązków przez niewielkie zaniedbanie. Jeżeli nieumyślnie naruszymy ważny obowiązek umowny lub wyrządzimy szkodę na zdrowiu, ciele lub życiu klienta, odpowiadamy zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność za szkodę ogranicza się do dającej się przewidzieć typowej szkody.

1.4 Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku naruszenia obowiązków umyślnie lub przez rażące niedbalstwo i w przypadku roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

1.5 Jeżeli nasza odpowiedzialność za naprawienie szkody jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również naszych przedstawicieli, pracowników umysłowych i fizycznych, współpracowników i osób, którym powierzyliśmy wykonanie świadczenia

2. Warunki płatności

2.1 Jeżeli nie ustalono inaczej, należy zapłacić kwotę faktury netto (bez odliczeń) w ciągu dwudziestu jeden dni od daty wystawienia faktury (wykazanej na podstawie daty faktury). Za każdy tydzień zwłoki z zapłatą klient zobowiązany jest zapłacić zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 1 % kwoty faktury łącznie z ewentualnym podatkiem VAT, łącznie maksymalnie 10 % tej kwoty. Przyjęcie zapłaty bez sprzeciwu l/lub bez zastrzeżeń nie oznacza zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych.

2.2 Nasi pracownicy i osoby, którym powierzono wykonanie świadczenia, nie są uprawnieni do przyjmowania płatności dla nas, o ile nie dysponują pisemnym pełnomocnictwem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania czeków, weksli ani gotówki. Czeki i weksle są przyjmowane zawsze w celu wykonania zobowiązania.

3. Potrącenie należności / Sąd właściwy / Stosowane prawo

3.1 Klient może potrącić wzajemne należności lub dochodzić prawa zatrzymania rzeczy tylko wówczas, jeżeli należność wzajemna jest niekwestionowana, kwestionowana, ale dojrzała do podjęcia decyzji lub stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

3.2 Sądem właściwym do wniesienia powództwa przeciwko nam jest sąd w Kolonii. Jesteśmy uprawieni do wniesienia powództwa również w sądzie właściwym dla siedziby klienta.

3.3 Stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).