Zmiana języka
Change Region

eps sp. z o.o.

Art. 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe [dalej jako: OWH] ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późń. zm.).
 2. OWH mają zastosowanie do umów zawieranych przez eps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Wiązowa 14, 53 – 127 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280688, NIP: 8992601467, REGON 020520681 [dalej zwanym: eps], o ile postanowień tych nie wyłącza wprost umowa zawierana z klientem.
 3. Niniejsze OWH wraz z umową zawieraną z klientem i/ lub zamówieniem złożonym przez klienta stanowią całość stosunków umownych pomiędzy stronami i jako takie, uchylają bądź zmieniają wszelkie wcześniejsze pisemne czy ustne uzgodnienia pomiędzy eps a klientem.

Art. 2
Zawarcie oraz rozwiązanie umowy najmu

 1. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez klienta zamówienia i przyjęcie przedmiotu najmu oznacza akceptację postanowień niniejszych OWH.
 2. eps zastrzega sobie prawo oddania w najem przedmiotu porównywalnego pod względem właściwości technicznych i funkcjonalnych w stosunku do przedmiotu, objętego zamówieniem złożonym przez klienta.
 3. eps zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia klienta w terminie do 3 tygodni licząc od daty złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Okres najmu liczony jest w dniach. Minimalny okres najmu wynosi jeden dzień.
 5. O ile w umowie zawartej z klientem nie ustalono innego terminu rozpoczęcia najmu, okres ten rozpoczyna się z chwilą przekazania przedmiotu najmu klientowi.
 6. W przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony, klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu za tygodniowym wypowiedzeniem.
 7. W przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas oznaczony, klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu za trzydniowym wypowiedzeniem.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu.
 9. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego pisemnego powiadomienia eps o zamiarze dokonania zwrotu przedmiotu najmu i o gotowości przedmiotu najmu do zwrotu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Wraz z zakończeniem okresu najmu klient obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, a także oczyścić przedmiot najmu z wszelkich zanieczyszczeń.
 11. Zwrot uważa się za dokonany, jeżeli przedmiot najmu został przekazany eps wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami oraz wyposażeniem dodatkowym. W tym celu eps może dokonać pełnej kontroli jego stanu technicznego.
 12. Zwrot następuje w miejscu wydania przedmiotu najmu przez eps lub tez w innym, uzgodnionym strony miejscu.

Art. 3
Wynagrodzenie

 1. Z tytułu najmu stanowiących przedmiot najmu eps przysługuje czynsz najmu powiększony o należny według aktualnych przepisów prawa podatkowego podatek VAT.
 2. O ile Strony nie umówią się inaczej czynsz najmu będzie płatny z góry, zgodnie z obustronnie ustalonymi terminami płatności.
 3. Klient zobowiązuje się płacić czynsz w uzgodnionych terminach, a w przypadku uchybienia w zapłacie jakichkolwiek płatności, zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w Ustawie z dnia 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 4. O ile z zawartej z klientem umowy nie wynika inaczej, koszty dostawy i odbioru, a także montażu oraz demontażu przedmiotu najmu ponosi klient.

Art. 4
Użytkowanie przedmiotu najmu

 1. Obowiązek zachowania dbałości o przedmiot najmu spoczywa na kliencie do chwili przekazania przedmiotu najmu przez eps.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie najmu bez uzyskania w tym zakresie uprzedniej pisemnej zgody eps.
  W szczególności, zabrania się usuwania lub zakrywania umieszczonych numerów seryjnych, tabliczek producenta oraz innych znaków identyfikacyjnych i kontrolnych umieszczonych na przedmiotach oddanych w najem.
 3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu przez klienta, zobowiązany jest on bezzwłocznie poinformować o tym fakcie eps.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu, klient zwróci eps równowartość przedmiotu najmu, zgodnie z wartością wskazaną w zawartej z klientem umowie lub złożonym przez klienta zamówieniu.
 5. Klientowi przysługuje prawo oddania przedmiotu najmu w podnajem lub nieodpłatne korzystanie osobie trzeciej, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody eps.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo zmiany lokalizacji przedmiotu najmu.
 7. eps zastrzega sobie prawo kontroli realizacji warunków najmu, w szczególności poprzez wstęp do miejsca lokalizacji przedmiotu najmu. Powyższe rozciąga się również na umocowanych przedstawicieli zakładu ubezpieczeń, u którego przedmiot najmu został  objęty ochroną ubezpieczeniową.
 8. eps przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przez klienta postanowień zawartej umowy, w szczególności poprzez użytkowanie przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych OWH, umowy zawartej z klientem/ złożonym przez klienta zamówieniem lub niezgodnie przeznaczeniem przedmiotu najmu.
 9. Klient zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot najmu od szkód danego rodzaju oraz przenieść swoje prawa wobec zakładu ubezpieczeń na EPS. Szczegóły dot. warunków jakie powinna spełniać udzielona ochrona ubezpieczeniowa, zostaną każdorazowo określone przez eps i zawarte w umowie z klientem.

Art. 5
Wady przedmiotu najmu

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po przekazaniu przedmiotu najmu sprawdzić jego działanie oraz bezzwłocznie zgłosić eps ewentualne wady lub braki ilościowe w formie pisemnej.
 2. Brak zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uznaje się za przyjęcie przedmiotu najmu bez zastrzeżeń. Jeżeli wady lub braki ilościowe ujawnią się w trakcie najmu, klient zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu eps od chwili ujawnienia wady lub zaistnienia braków ilościowych.
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, eps dokonuje wedle uznania:
  a) naprawy przedmiotu najmu lub
  b) jego wymiany na inny, porównywalny pod względem warunków technicznych i funkcjonalnych.
 1. W przypadku braku usunięcia obustronnie stwierdzonej wady/ braku ilościowego w uzgodnionym przez strony terminie lub odmowy usunięcia wady przez eps, klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu.

Art. 6
Dostawa i odbiór przedmiotu najmu/ Zwrot przedmiotu najmu

 1. W przypadku gdy umowa z klientem nie stanowi inaczej, dostawa, montaż, a po zakończeniu najmu demontaż oraz transport leżą po stronie klienta.
 2. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej będą wykonywane przez eps, za czynności te eps będzie należeć się wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie zawartej z klientem.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, klient:
  a) zobowiązany będzie zapewnić drogi dojazdowe i miejsce pracy urządzeń niezbędnych do montażu przedmiotu najmu;
  b) odpowiadać będzie za to, aby teren po którym przejeżdżały będą pojazdy/ urządzenia niezbędne dla montażu przedmiotu najmu posiadał niezbędną wytrzymałość oraz płaskość podłoża. Drogi dojazdowe do miejsca rozładunku i montażu przedmiotu najmu powinny być dostępne i przejezdne dla samochodu ciężarowego o maksymalnej masie całkowitej do 40 ton, zaś miejsce najmu powinno nadawać się do zamontowania i użytkowania przedmiotu najmu. Koszty udostępnienia miejsca montażu przedmiotu najmu ponosi klient;
  c) zobowiązany jest zapewnić dostęp do niezbędnych mediów a także zapewnić miejsce do rozładunku i składowania na czas montażu.
  d) zobowiązany jest do zapewnienia przekazania przedmiotu najmu do demontażu w terminie do dwóch godzin od chwili gdy demontaż ten będzie możliwy. Dodatkowe koszty ponownej próby demontażu lub odbioru, w tym oczyszczenia zanieczyszczonego przedmiotu najmu ponosi klient, w wysokości odpowiadającej czynszowi najmu za każdy kolejny dzień opóźnienia.
 4. W przypadku gdy montaż przedmiotu najmu nie jest możliwy, z uwagi na brak spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 lit (a), (b), (c) powyżej, klient zobowiązany jest ponieść koszty dalszych prób montażu w wysokości czynszu najmu za każdy kolejny dzień, o jaki opóźnieniu ulega montaż przedmiotu najmu, w wysokości odpowiadającej czynszowi najmu za każdy kolejny dzień opóźnienia.
 5. Za wszelkie szkody w przedmiocie najmu, które mogą powstać w trakcie transportu do miejsca docelowego, a także podczas montażu/demontażu przedmiotu najmu odpowiada klient na zasadzie ryzyka, chyba że szkody, o których mowa powstałby z winy eps.
 6. Klient odpowiada za szkody powstałe na terenie miejsca docelowego przedmiotu najmu powstałe w wyniku użytkowania przedmiotu najmu.
 7. Po upływie okresu najmu, klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu oczyszczonego z zanieczyszczeń, w stanie w jakim został przekazany przez eps, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

Art. 7
Odpowiedzialność klienta

 1. Klient zobowiązany jest chronić przedmiot najmu przed kradzieżą, utratą i uszkodzeniem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę przedmiotu najmu, powstałe podczas użytkowania przez niego lub osoby trzecie za zgodą eps.
 3. Odpowiedzialność klienta za przedmiot najmu rozpoczyna się wraz z wydaniem klientowi przedmiotu najmu, jednak niepóźnej niż z chwilą przekazaniem przedmiotu najmu do transportu. Z tą też chwilą wszelkie ryzyka związane z przedmiotem najmu, w tym ryzyko jego utraty, uszkodzenia oraz prawidłowego wykorzystania przechodzą na klienta. Odpowiedzialność klienta, oraz wskazane ryzyka ustępują wraz z odbiorem przedmiotu najmu, po dokonaniu rozładunku.
 4. Z chwilą wydania przedmiotu najmu na klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z przedmiotem najmu, w tym związane z jego należytym wykorzystaniem,  utratą lub uszkodzeniem.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich za wykorzystanie przedmiotu najmu, w tym za ewentualne szkody mogące powstać przy jego wykorzystaniu.

Art. 8
Szczególne regulacje dotyczące umów sprzedaży

§ 1

 1. Jeżeli umowa zawarta z klientem nie stanowi inaczej, ceną sprzedaży nie zawiera w sobie kosztów: opakowania, dostawy i montażu.
 2. Cena sprzedaży nie zawiera w sobie podatku VAT, który zostanie naliczony w wystawionej fakturze, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Jeżeli z umowy zawartej z klientem nie wynika inaczej, termin płatności ceny sprzedaży wynosi 21 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT.
 4. Płatności na rzecz eps dokonywać należy w formie przelewu na rachunek bankowy eps wskazany w fakturze VAT.
 5. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego eps.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, eps przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o czym mowa w Ustawie z dnia 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 2

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością eps do czasu zapłaty przez klienta ceny sprzedaży w pełnej wysokości.
 2. Każdorazowo umowa sprzedaży zawierana z klientem będzie miała formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 3

 1. W ramach udzielanej gwarancji eps zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw przedmiotu najmu, w przypadku wad fizycznych i uszkodzeń powstałych z jej winy.
 2. Okres gwarancji wynosi 1 rok, licząc od dnia wydania przedmiotu sprzedaży.
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić eps wystąpienie wady/ uszkodzenie przedmiotu umowy w formie pisemnej w terminie do 7 dni licząc od jej ujawnienia.
 4. EPS zobowiązane jest do wykonania nieodpłatnej naprawy, w przypadku ujawnienia wad/ uszkodzeń za które ponosi odpowiedzialność, w terminie do 14 dni roboczych bądź terminie dłuższym o ile pozostaje uzasadnione.
 5. W przypadku braku usunięcia wady w ww. terminie, klientowi przysługuje prawo usunięcia wady na koszt i ryzyko eps.
 6. Gwarancją eps nie są objęte wady fizyczne i uszkodzenia:
  a) będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania przez klienta, w szczególności korzystania z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  b) będące następstwem normalnego zużycia przedmiotu umowy,
  c) powstałe w skutek dokonania ingerencji w przedmiot umowy takiej jak m.in. przeróbka, zmiana bądź naprawa.

Art. 9
Poufność

 1. Wszelkie informacje udostępnione przez eps klientowi, w szczególności dane finansowe i majątkowe, dane handlowe i organizacyjne, know – how i dane techniczne, dane operacyjne mają charakter poufny, bez względu na sposób ich wyrażenia – pisemnie, ustnie, na trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób (dalej: Informacje poufne).
 2. Informacje poufne stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa eps.
 3. Klient zobowiązuje się do tego, że wszelkie Informacje poufne w których posiadanie wejdzie, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności oraz zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów współpracy z eps.
 4. Klient zobowiązuje się do tego, że wszelkie Informacje Poufne, w których posiadanie wejdzie będą chronione przed niepowołanym dostępem osób trzecich lub utratą (w tym również zniszczeniem i kradzieżą) oraz że nie będą rozpowszechniane ani też nie zostaną udostępnione lub w jakiejkolwiek innej formie ujawnione osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody eps, wyrażonej w formie pisemnej.
 5. Klient oświadcza, że nie będzie sporządzał kopii, fotokopii lub w inny sposób powielał Informacji Poufnych, bez wyraźnej, uprzedniej zgody eps, zaś w przypadku nie rozpoczęcia albo zakończenia współpracy z eps zwróci wszelkie dokumenty i inne trwałe nośniki na których zawarto Informacje Poufne.

Art. 10
Dalsze postanowienia

 1. Jeżeli z umowy zawieranej z klientem nie wynika inaczej, w ramach zawartej umowy, eps nie jest zobowiązane do prowadzenia doradztwa na rzecz klienta. Jeżeli jednak EPS udzieli porady i zalecenia, w szczególności dotyczącego sposobu korzystania z przedmiotu umowy najmu/ sprzedaży, nie jest zobowiązane do naprawienia do ewentualnej szkody powstałej w wyniku zastosowania się przez klienta do porady/ zalecenia.
 2. eps ponosi odpowiedzialność tylko z normalne następstwa działania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność eps ograniczona jest wyłącznie do straty którą klient poniósł. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszych OWH, będą rozstrzygane polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby eps.
 4. OWH podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.
 5. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję doręczoną na wcześniej wskazany adres uznaje się za skutecznie doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony podejmą starania aby zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem odpowiadającym interesom ekonomicznym Stron.