Zmiana języka
Change Region

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta deklaracja o ochronie danych ma na celu poinformowanie Cię o charakterze, zakresie i celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez eps holding gmbh.
Zasadniczo możliwe jest korzystanie z tej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli usługa naszej firmy jest używana za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być możliwe. Korzystamy z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W dalszej części wyjaśniamy, jakie dane zbieramy, jak ich używamy i jakie prawa przysługują Ci w związku z używaniem Twoich danych.

§ 1 Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej oraz inspektora ochrony danych

Zbieranie i przetwarzanie danych na tej stronie internetowej są przeprowadzane przez eps holding gmbh jako operatora strony internetowej. Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce prawnej.

§ 2 Osoba odpowiedzialna zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) to:

eps holding gmbh
Fraunhoferstr. 22
82152 Martinsried
Niemcy
Tel .: +49 89 904 211 700
Fax: +49 89 904 211 710
E-mail: datenschutzbeauftragter@eps.net
Strona internetowa: www.eps.net

Siedziba: Martinsried
Sąd rejestrowy: Sąd okręgowy w Monachium, HRB 187176
Kierownictwo: Okan Tombulca

Odpowiedzialny za ochronę danych osobowych eps Holding GmbH, który pełni funkcję inspektora ochrony danych, jest dostępny pod adresem Dr. Daniel Kerscher, Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, Niemcy, lub poprzez datenschutz-beauftragter@eps.net.
Każda osoba może bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w każdym czasie w sprawach dotyczących ochrony danych.

Przetwarzanie danych w ogólności:

§ 3 Definicje

Nasze oświadczenie dotyczące ochrony danych opiera się na terminach używanych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych (RODO) zgodnie z art. 4 RODO. Używane terminy są wyjaśnione poniżej. W tym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

b) Osoby, których dane dotyczą (osoby dotknięte)
Osoba, której dane dotyczą, to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, używanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego udostępniania, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, przeprowadzane automatycznie lub nieautomatycznie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny określonych cech osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą miejsca pobytu tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą już być przypisane do określonej osoby fizycznej bez wykorzystania dodatkowych informacji, o ile takie informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator danych
Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator danych lub konkretne kryteria jego wyznaczania mogą być określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający
Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, instytucję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny podmiot, któremu ujawnione są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot trzeci. Jednak władze publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w kontekście określonego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez wskazane władze powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania.

j) Podmiot trzeci
Podmiot trzeci oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny podmiot, który nie jest osobą, której dane dotyczą, kontrolerem, procesorem oraz osobami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialnością kontrolera lub procesora.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, poprzez oświadczenie lub jednoznaczne pozytywne działanie, które wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do danych, które są wymagane do działania funkcjonalnej strony internetowej oraz świadczenia treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników opiera się na uzgodnionych celach lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (RODO). Zbieramy jedynie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji i przetwarzania naszych zadań i usług lub gdy dane te zostaną dobrowolnie dostarczone.

Twoje prawa (prawa osób dotkniętych)
Masz prawo do żądania informacji o każdych swoich danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności, masz prawo żądania informacji o celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którzy będą mieć dostęp lub z którymi zostały ujawnione twoje dane, okresach przechowywania danych osobowych, prawie do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, przekazaniu danych, źródle twoich danych, jeśli nie zostały zebrane przez nas, oraz o tym, czy korzystamy z technologii automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dodatkowo, masz prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezgodne lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, masz możliwość złożenia skargi do organu ochrony danych.

§ 4 Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w celach określonych w niniejszej polityce prywatności:

– wyraziłeś swoją wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – to samo dotyczy działań przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.
– przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, takiego jak spełnienie obowiązków podatkowych.
– przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Byłby to rzadki przypadek, na przykład gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a w wyniku tego jego imię, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innemu podmiotowi trzeciemu.
– Ponadto operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub podmiotu trzeciego, pod warunkiem że interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone, ponieważ zostały specjalnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie przyjął on stanowisko, że uzasadniony interes można przypuszczać, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. (Uzasadnienie 47 zdanie 2 RODO)

§ 5 Opis i zakres przetwarzania danych

1. Biuletyn
Na podstawie Państwa zgody regularnie wysyłamy na podany przez Państwa adres e-mail nasz biuletyn lub porównywalne informacje.
Jeśli zapiszą się Państwo na nasz biuletyn, otrzymają Państwo e-mail z hiperłączem natychmiast po zapisaniu. Klikając na to łącze, potwierdzają Państwo swoją subskrypcję (metoda podwójnego potwierdzenia). Jeśli nie klikną Państwo w łącze w ciągu czasu określonego w wiadomości, usuniemy Państwa adres e-mail z naszej tymczasowej listy, a subskrypcja nie zostanie dokonana.
Subskrybenci mogą również być informowani drogą e-mail o okolicznościach związanych z usługą lub rejestracją (np. zmiany w usłudze biuletynu lub okoliczności techniczne).
Dane są używane wyłącznie do wysyłania biuletynu i nie są przekazywane do osób trzecich.
Przetwarzanie ich danych w ramach tej usługi opiera się na ich wyraźnej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Znajdą Państwo link do tego celu w każdym biuletynie.

2. Śledzenie newslettera
Nasze newslettery zawierają piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturka grafiki osadzona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Dzięki temu możliwa jest statystyczna ocena sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy e-mail został otwarty przez osobę, której dotyczą dane, oraz jakie linki zawarte w e-mailu zostały wywołane przez tę osobę.
Takie dane osobowe zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i oceniane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera oraz lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdym czasie odwołać odrębne oświadczenie zgody w tym zakresie za pomocą procedury double opt-in. Po odwołaniu takiej zgody, dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Automatycznie interpretujemy wycofanie z otrzymywania newslettera jako odwołanie zgody.

3. Opcja kontaktu przez naszą stronę internetową
Zgodnie z przepisami prawa, nasza strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami.
Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego w związku z pytaniami o dowolnej treści, udzielisz nam dobrowolnej zgody na cel kontaktu. Przetwarzanie odbywa się zatem wyłącznie na podstawie twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail. Służy on do przypisania zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Informacje, które podasz, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Po rozpatrzeniu twojego zapytania twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. Ciasteczka (Cookies)
Analiza i optymalizacja naszej strony internetowej za pomocą ciasteczek i pikseli śledzących.
Jak wiele innych stron internetowych, używamy również tzw. ciasteczek (cookies) i pikseli śledzących. Są one wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej, dalszego rozwoju usług i w celach marketingowych.
Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy urządzenia końcowego użytkownika. Daje to nam automatyczny dostęp do pewnych danych, takich jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem. Ciasteczka nie mogą być wykorzystane do uruchomienia programów lub dostarczenia wirusów na komputer. Informacje zawarte w ciasteczkach pozwalają nam ułatwić nawigację i umożliwiają poprawne wyświetlanie naszej strony internetowej. Dzięki przechowywanym i zwracanym informacjom, odpowiednia aplikacja internetowa rozpoznaje, że odwiedziłeś już stronę internetową za pomocą przeglądarki na swoim urządzeniu końcowym. Wykorzystujemy te informacje do optymalnego projektowania i wyświetlania naszej strony internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami. W żadnym wypadku dane, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Twojej zgody.
Piksele śledzące są małymi grafikami umieszczonymi na stronach internetowych, które umożliwiają rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Piksele śledzące zapisują informacje do pliku cookie w przeglądarce użytkownika, gdy ten odwiedza stronę internetową. Wykorzystanie pikseli pozwala nam na wyświetlanie ukierunkowanych informacji i treści.

Nasze używane pliki cookie i piksele są podzielone na 4 kategorie:

1. pliki cookie i piksele technicznie niezbędne
2. pliki cookie analityczne
3. pliki cookie marketingowe
4. pliki cookie związane z mediami społecznościowymi
Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Pliki cookie i piksele technicznie niezbędne
Pliki cookie technicznie niezbędne służą do technicznie bezbłędnego działania naszej strony internetowej. Zapewniają one stabilność strony internetowej, oferują bezpieczne logowanie, zapisują postęp Twojego zamówienia, Twoje dane logowania oraz Twój koszyk.

Dane zbierane w ten sposób są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych, aby nie było już możliwe ich przyporządkowanie do Ciebie. Dane nie są przechowywane razem z innymi Twoimi danymi osobowymi. Po wejściu na naszą stronę internetową zostaniesz poinformowany za pomocą banera informacyjnego o używaniu plików cookie i odsyłany do niniejszej informacji o ochronie danych. W tym kontekście zostaniesz również poinformowany, jak zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych jest niezbędne w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i jest uzasadnione przez wyważenie interesów na naszą korzyść. Bez wykorzystania tych danych niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać zaoferowane. Dlatego konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. Posiadamy również prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich powyższych danych, a mianowicie promocji sprzedaży własnych produktów poprzez funkcjonalne działanie własnych stron internetowych. Twój prawnie uzasadniony interes w niekorzystaniu z Twoich powyższych danych w tym celu nie przeważa nad naszym prawnie uzasadnionym interesem, ponieważ wykorzystujemy te dane odpowiednio dla celów przetwarzania, a Ty również masz interes w korzystaniu z naszej strony internetowej w przyjazny sposób dla klienta.

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, które opiera się na wyważeniu interesów, jeśli istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej konkretnej sytuacji. Zobacz § 11.

6. Cookies analityczne
Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które pozwalają nam analizować zachowanie użytkowników. Pliki cookie analityczne umożliwiają nam analizowanie witryny, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszych stron. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie do tzw. pomiaru zasięgu. Za pomocą tych plików cookie tworzymy statystyczne profile, które nie mogą być powiązane z konkretną osobą, a tylko z grupami. Służą one do analizowania zachowania odwiedzających i kliknięć oraz cech demograficznych odwiedzających stronę. Dane zebrane w ten sposób są pseudonimizowane przez środki techniczne, dzięki czemu nie jest już możliwe ich przypisanie do Ciebie. Dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi dotyczącymi Ciebie. Po wejściu na naszą stronę internetową, zostaniesz poinformowany przez banner informacyjny o wykorzystaniu plików cookie oraz odsyłany do niniejszej informacji o ochronie danych. W tym kontekście zostaniesz również poinformowany, jak zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Przetwarzanie twoich danych, o którym mowa powyżej, opiera się na twojej uprzedniej zgodzie zgodnie z § 6 I lit.a RODO.
Masz prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych, jeśli istnieją powody wynikające z twojej szczególnej sytuacji. Prosimy zapoznać się z § 11.
Najprostszym sposobem na wycofanie zgody jest ustawienie odpowiedniego pliku cookie/pikselu opt-out za pośrednictwem naszej listy plików cookie i pikseli dostępnej tutaj.

7. Cookies marketingowe
Cookies marketingowe pomagają nam dostarczać Ci spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej oraz poza nią.
W tym kontekście używamy również plików cookies w celu retargetingu lub tzw. lookalike retargetingu. Cookie z odpowiadającymi informacjami umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz odpowiedni retargeting na zewnętrznych stronach internetowych. Ponadto, identyfikowane i adresowane są statystyczne kopie oryginalnych profili cookies w oparciu o zgromadzone informacje cookies, co nazywa się lookalike retargeting.
Gdy uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej, będziesz informowany w naszym tzw. banerze cookie o wykorzystaniu plików cookie w celach marketingowych, a także uzyskasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym celu odwołujemy się również do naszej deklaracji o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie i pikseli w celach marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Masz prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Najprostszym sposobem wycofania zgody jest ustawienie odpowiedniego pliku cookie/pikselu opt-out za pośrednictwem naszej listy plików cookie i pikseli dostępnej tutaj.

8. Ciasteczka związane z mediami społecznościowymi
Ciasteczka związane z mediami społecznościowymi pozwalają na połączenie się bezpośrednio z Twoim kontem w mediach społecznościowych, jeśli jest to wymagane. Dzięki nim możesz udostępniać strony internetowe na portalach społecznościowych i publikować komentarze.
Stosujemy także ciasteczka dla celów ukierunkowania w mediach społecznościowych. Dzięki ciasteczkom mamy możliwość wymiany danych z firmami mediów społecznościowych (takimi jak Google czy Facebook) za pomocą wartości, aby wyświetlać Ci spersonalizowane treści w formie banerów i reklam. Ani my, ani nasi dostawcy usług nie mogą wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Ukierunkowanie oparte na użytkowaniu odbywa się w trzech krokach: zbieraniu danych za pomocą pikseli śledzących, przechowywaniu i przetwarzaniu informacji z plików dziennika oraz ostatecznym wykorzystaniu tych informacji w ponownym ukierunkowywaniu lub ukierunkowywaniu podobnym.
Piksele i ciasteczka związane z mediami społecznościowymi są aktywowane i przesyłają dane tylko wtedy, gdy udzieliłeś nam na to uprzedniej zgody w ustawieniach bannera zgodności z ciasteczkami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Po wejściu na nasze strony internetowe, zostaniesz poinformowany w naszym banerze dotyczącym ciasteczek o używaniu ciasteczek związanych z mediami społecznościowymi i uzyskasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym celu. W ramach tego procesu zostaniesz również skierowany do tej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą ciasteczek i pikseli związanych z mediami społecznościowymi jest Twoja zgoda.
Masz prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Najprostszym sposobem odwołania zgody jest ustawienie odpowiedniego ciasteczka/piksla wyłączającego za pomocą naszej listy ciasteczek i pikseli, która jest dostępna tutaj.

9. Okres przechowywania
Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez czas niezbędny do realizacji celu przechowywania lub w przypadku przewidzianym przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innych ustawodawców w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie lub jeśli okres przechowywania określony przez twórcę dyrektywy i rozporządzenia europejskiego lub innego właściwego ustawodawcy wygaśnie, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

10. Pliki dziennika serwera
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej konieczne jest technicznie przesłanie danych na nasz serwer internetowy za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W trakcie trwającego połączenia rejestrowane są następujące dane, dotyczące komunikacji między Twoją przeglądarką internetową a naszym serwerem internetowym:

– Data i godzina żądania
– Nazwa żądanego pliku
– Strona, z której został żądany plik
– Status dostępu
– Przeglądarka internetowa i system operacyjny używane przez użytkownika
– (Całkowity) adres IP komputera, który składał żądanie
– Ilość przesłanych danych

Zbieramy wymienione dane w celu zapewnienia płynnego połączenia z witryną i umożliwienia wygodnego korzystania z niej. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa, w celu obrony przed próbami ataku na nasz serwer internetowy, przechowujemy te dane przez krótki okres czasu. Na podstawie tych danych nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat poszczególnych osób.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych lub plików dziennika jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony poprzez ważenie interesów na naszą korzyść. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że strona internetowa i oferowane usługi funkcjonują w aspekcie technicznym oraz w ochronie strony przed atakami. Twój uzasadniony interes w tym, aby Twoje wyżej wymienione dane nie były używane w tym celu, nie przeważa naszego uzasadnionego interesu, ponieważ używamy tych danych odpowiednio do celów przetwarzania i Ty również korzystasz z funkcjonalności witryn.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte po maksymalnie 14 dniach, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania lub przechowywanie jest dozwolone na podstawie uzasadnienia prawnego.

11. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej świadczonej przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics używa “ciasteczek”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc w analizie tego, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące Twojego korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jednakże, w związku z aktywacją anonimizacji adresu IP na tych stronach internetowych, Twoje IP zostanie uprzednio skrócone przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Robimy to za pomocą dodatku “_gat._anonymizelp”. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny, Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz udostępniania innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Dane dotyczące korzystania z naszej witryny zostaną natychmiast usunięte po upływie okresu retencji przez nas w każdym przypadku ustalonego. Google daje nam wybór okresu retencji wynoszącego 14, 26, 38 lub 50 miesięcy. W każdej chwili możesz zapytać nas o aktualny okres retencji ustalony przez nas lub poprosić o usunięcie tych danych.

Przetwarzanie Twoich danych z wykorzystaniem plików cookie w ramach tej usługi opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz później w każdej chwili wycofać swoją zgodę z mocy prawa zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w ustawieniach przeglądarki (link). W ten sposób na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Zapobiegnie to zbieraniu danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w Twojej przeglądarce. Możesz również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z Twoim korzystaniem ze strony internetowej (w tym Twoim adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod tym linkiem.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie będziesz mógł używać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Jeśli nie zostanie udzielona zgoda lub w przypadku jej wycofania, będą ustawiane tylko te pliki cookie, które są niezbędne do działania i użytkowania naszej strony internetowej (pliki cookie techniczne). W tym i we wszystkich innych przypadkach Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie ze względów technicznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowe informacje oraz odpowiednie przepisy o ochronie danych firmy Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Polityka prywatności w zakresie wykorzystywania i stosowania Google – AdWords
Nasza strona internetowa wykorzystuje śledzenie konwersji Google. Jeśli uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google AdWords ustawia plik cookie na Twoim komputerze. Firma świadcząca usługi Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli osoba odwiedzająca naszą stronę uzyskała dostęp za pośrednictwem reklamy Google, Google zapisze plik cookie konwersji na systemie informatycznym osoby. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedził określone strony naszej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być więc śledzone na stronach internetowych innych klientów AdWords.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiedzą się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, dzięki którym użytkownicy mogą być identyfikowani osobiście.

Przetwarzanie ich danych za pomocą plików cookie w ramach tej usługi opiera się na ich wyraźnej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w ustawieniach przeglądarki (link). Na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Uniemożliwi to zbieranie danych przez Google AdWords dla tej witryny internetowej i tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostaje zainstalowany w przeglądarce. Możesz również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z Twoim korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod tym linkiem.

Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Jeśli nie wyrazisz zgody lub w przypadku wycofania zgody, zostaną ustawione tylko te pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania i korzystania z naszej witryny (pliki cookie techniczne). W tym i we wszystkich innych przypadkach Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie ze względu na niezbędne wymagania techniczne na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje i odpowiednie postanowienia dotyczące ochrony danych Google znajdują się pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Polityka prywatności dotycząca korzystania i zastosowania Google Maps
Ta strona internetowa wykorzystuje interfejs API Google Maps do wizualizacji informacji geograficznych. Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas korzystania z Google Maps, Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez użytkowników. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie zbieranych danych oraz danych podanych przez Ciebie przez Google, jednego z jego agentów lub stron trzecich. Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć w sekcji Dodatkowe Warunki Korzystania z Google Maps/Earth.

Informacja dotycząca usług wymienionych powyżej firmy Google Inc.: Jeśli posiadasz konto Google, to Ty sam decydujesz, jakie dane aktywności są przechowywane na Twoim koncie. Możesz znaleźć to w Google > Ustawienia > Dane osobowe i prywatność, sekcja Przejrzystość i wybór: https://www.google.com/policies/privacy/#infochoices

14. Polityka prywatności dotycząca korzystania i zastosowania Facebook Pixel
Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie śledzenia działań odwiedzających – Pixel od Facebooka, do mierzenia konwersji. Operator Facebook Pixel to Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba dotycząca danych mieszka poza USA lub Kanadą, to administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Dzięki temu można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy, klikając na reklamę na Facebooku. To umożliwia ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badawczych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Dane zbierane są przez nas jako operatora tej strony w formie anonimowej, więc nie możemy wyciągać wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka w celu umożliwienia połączenia z odpowiednim profilem użytkownika i wykorzystania ich przez Facebooka w celach reklamowych zgodnie z polityką korzystania z danych przez Facebooka. To umożliwia Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka oraz poza nimi. Nie mamy wpływu na wykorzystanie tych danych jako operator strony.

Przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookie w ramach tej usługi opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Jeśli masz konto na Facebooku, możesz odwołać swoją zgodę pod następującym linkiem i wyłączyć ustawienia: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, w późniejszym czasie możesz deaktywować reklamy oparte na zastosowaniach przez Facebook na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec zbierania danych przez Facebook Pixel i wykorzystywania ich do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby dostosować, jakie rodzaje reklam są wyświetlane dla Ciebie na Facebooku, możesz odwiedzić stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na zastosowaniach: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku możesz nie móc w pełni korzystać z funkcji tej witryny. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona lub zostanie odwołana, zostaną ustawione tylko te pliki cookie, które są niezbędne do działania i korzystania z naszej witryny (pliki cookie techniczne). W tym i we wszystkich innych przypadkach Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie ze względów technicznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możesz znaleźć dalsze informacje dotyczące ochrony swojej prywatności w informacjach dotyczących ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

15. Formularz kontaktowy
Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy, prześlesz do nas e-mail lub inny formularz elektroniczny, Twoje dane będą używane wyłącznie do przetwarzania Twojego zapytania i możliwych dalszych pytań, jakie możesz mieć.
Podstawą prawną przetwarzania Twojego zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Usuniemy Twój adres e-mail po zakończeniu Twojego zapytania.

§ 6 Korzystanie i zastosowanie wtyczek społecznościowych Podtytuł

Używanie rozwiązania “2-kliknięć” dla wtyczek na naszej stronie internetowej
Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki od dostawców usług wymienionych poniżej. Można je rozpoznać po tym, że są oznaczone logo dostawcy usługi. Wtyczki to małe programy lub zaprogramowane pakiety, które rozszerzają lub modyfikują istniejące oprogramowanie.

Za pomocą tych wtyczek mogą być wysyłane informacje, które mogą również zawierać dane osobowe, do dostawcy usługi i mogą być przez niego używane. Aby zapobiec nieświadomemu i niezamierzonemu zbieraniu i przesyłaniu danych do dostawcy usługi, stosujemy rozwiązanie “2-kliknięć”. Aby aktywować pożądaną wtyczkę, należy ją najpierw aktywować klikając na odpowiedni przycisk. Tylko ta aktywacja wtyczki powoduje także zbieranie informacji i jej przesyłanie do dostawcy usługi. Sami nie zbieramy żadnych danych osobowych za pomocą wtyczek lub o ich używaniu.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka i jak jest ona używana przez dostawcę. Obecnie należy przypuszczać, że nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z usługami dostawcy i że co najmniej adres IP oraz informacje związane z urządzeniem są zbierane i używane. Istnieje także możliwość, że dostawcy usług próbują zapisać pliki cookie na używanych komputerach. Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są zbierane i jak są one używane, należy zapoznać się z informacjami na temat ochrony danych dostawcy usługi. Uwaga: Jeśli w tym samym czasie jesteś zalogowany do Facebooka, Facebook może Cię zidentyfikować jako odwiedzającego określoną stronę.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania YouTube
Osadzamy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej. YouTube to portal wideo internetowy, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie bezpłatnych klipów wideo, a innym użytkownikom oglądanie, ocenianie i komentowanie ich bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju wideo, dlatego przez portal internetowy można uzyskać dostęp do całych programów filmowych i telewizyjnych, a także do teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Dostawcą YouTube jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za każdym razem, gdy na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej zarządzanej przez administratora danych zostanie wywołany komponent YouTube (film z YouTube), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informacje na temat tego, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest w tym samym czasie zalogowany do YouTube, YouTube rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film z YouTube. Ta informacja jest zbierana przez YouTube i Google i przypisana do odpowiedniego konta YouTube podmiotu danych.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest jednocześnie zalogowana do YouTube podczas odwiedzania naszej strony; dzieje się to bez względu na to, czy osoba ta klika na film YouTube, czy nie. Jeśli osoba ta nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec przekazywaniu, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony.

Użytkowanie ich danych odbywa się tylko za ich wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych do YouTube przed odtworzeniem filmu i zapoznając się z polityką prywatności.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Vimeo
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Podczas odwiedzania naszej strony wyposażonej w wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo dowiaduje się, która strona została przez Ciebie odwiedzona. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Ponadto Vimeo otrzymuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zbierane przez Vimeo są przesyłane do serwera Vimeo w USA.

Twoje dane będą używane wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielasz nam swojej zgody, akceptując przesłanie Twoich danych do Vimeo przed obejrzeniem filmu i zapoznając się z deklaracją ochrony danych.

Dalsze informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Yumpu

Wykorzystujemy dostawcę i-magazine AG (“Yumpu”), Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Szwajcaria, w celu wyświetlania katalogów w formie flip page na naszej stronie internetowej.

Dzięki Yumpu zawartość plików pdf jest wyświetlana jako katalog flip dla każdego, bezpłatnie dostępna i łatwa do odczytania bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności pobierania plików pdf.
Aby uruchomić usługę, Twoja przeglądarka internetowa pobiera treść bezpośrednio z Yumpu. Yumpu otrzymuje – jak w przypadku każdej strony internetowej – Twój adres IP oraz informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, dacie i godzinie dostępu oraz danych referrera (de.wikipedia.org/wiki/Referrer), o ile dane referrera nie są zamaskowane przez Twoją przeglądarkę. O ile wiemy, dane użytkowników są wykorzystywane przez Yumpu wyłącznie w celu wyświetlania katalogu flip page.

Wykorzystanie Twoich danych odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielasz nam swojej zgody, akceptując przekazanie Twoich danych do Yumpu przed pobraniem pliku i zapoznając się z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Yumpu znajdziesz na stronie www.yumpu.com/de/info/privacy_policy.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Facebooka

Zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej komponenty Facebooka, sieci społecznościowej.

Firma prowadząca Facebooka to Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, kontrolerem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy na jednej ze stron naszej witryny, którą obsługuje nas i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, pobiera automatycznie z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego postępowania technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretnej podstrony naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Facebooka, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy ta osoba odwiedza naszą witrynę, i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Ta informacja jest zbierana przez komponent Facebooka i przypisywana przez Facebook do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej witrynie, na przykład przycisk “Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, publikuje komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje poprzez komponent Facebooka, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany do Facebooka w momencie odwiedzania naszej strony internetowej; dzieje się to bez względu na to, czy podmiot danych kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli podmiot danych nie chce, aby te informacje zostały przekazane do Facebooka, może zapobiec temu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności podmiotu danych. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka.

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli odpowiedni plugin zostanie przez Ciebie aktywowany, pojawi się krótkie powiadomienie i odpowiednia polityka prywatności strony internetowej. Aktywując usługę, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do Facebooka.

Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google+
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Google+, sieci społecznej. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron naszej strony internetowej, na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tego technicznego procesu Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Więcej informacji na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na swoje konto Google+, Google rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana za każdym razem, gdy ta osoba wywołuje naszą stronę i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym udzieli rekomendacji Google+1, Google przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowa te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami i postanowieniami akceptowanymi przez tę osobę. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie przechowywane w tym koncie, w innych usługach Google, na przykład wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google może połączyć wizytę na tej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google również rejestruje te dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług Google.

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli odpowiedni plugin zostanie aktywowany przez Ciebie, pojawi się krótkie powiadomienie oraz odpowiednia polityka prywatności strony internetowej. Aktywując usługę, wyrażasz zgodę na przesłanie swoich danych do Google+.

Więcej informacji oraz odpowiednia polityka prywatności Google są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Więcej informacji na temat przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i zastosowania Xing
Zintegrowaliśmy komponenty Xing na naszej stronie internetowej. Xing to sieć społecznościowa oparta na internecie, umożliwiająca użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz zawieranie nowych kontaktów biznesowych. Indywidualni użytkownicy mogą utworzyć na Xing osobisty profil. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.
Operator Xing to XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron naszej strony internetowej, na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie spowodowana przez odpowiedni komponent Xing do pobrania reprezentacji odpowiadającego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego technicznego postępowania Xing otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Xing, Xing rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas pobytu osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Ta informacja jest zbierana przez komponent Xing i przypisana przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jedno z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk “Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Xing podczas wywoływania naszej strony internetowej.

Wykorzystanie danych odbywa się tylko za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli odpowiadający plugin zostanie aktywowany, pojawi się krótkie powiadomienie oraz odpowiednia polityka prywatności witryny. Aktywując usługę, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do XING.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych opublikowane przez Xing, które można znaleźć pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto, Xing opublikował informacje dotyczące ochrony danych dla przycisku XING Share pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Polityka prywatności dotycząca użytkowania i stosowania LinkedIn
Zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej składniki korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa platforma społecznościowa, umożliwiająca użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz zawieranie nowych.

Firmą zarządzającą LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W sprawach ochrony danych poza USA odpowiedzialna jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, wyposażonej w składnik LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), ten składnik powoduje pobranie odpowiedniej reprezentacji składnika z serwisu LinkedIn przez używana przez osobę danej przeglądarkę. Dodatkowe informacje na temat wtyczek LinkedIn znajdują się na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli osoba dotknięta danymi jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez tę osobę podczas każdego wejścia na naszą stronę przez tę osobę i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby dotkniętej danymi. Jeśli osoba dotknięta danymi aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby dotkniętej danymi i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba dotknięta danymi odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli ta osoba jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn podczas wejścia na naszą stronę.

Wykorzystanie ich danych odbywa się wyłącznie za ich zgodą zgodnie z art. 6 I lit. a DSGVO. Jeśli odpowiadający plugin zostanie aktywowany przez użytkownika, pojawi się krótkie powiadomienie i odpowiadająca polityka prywatności strony internetowej. Aktywując usługę, wyrażasz zgodę na przesłanie swoich danych do LinkedIn.

LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych oraz zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Odpowiednia polityka prywatności LinkedIn jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

§ 7 Bezpieczeństwo danych

Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich informacji. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, użytkowaniu, zmianom, zniszczeniu lub ujawnieniu, zastosowaliśmy odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem przez osoby trzecie. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji i/lub danych przed działaniami nielegalnymi osób trzecich. Dlatego prosimy Cię o pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa Twoich danych, unikając używania oczywistych nazw użytkowników lub haseł, regularne zmienianie hasła i upewnienie się, że Twoje hasło nie jest udostępnione innym osobom.

§ 8 Prawa osoby, której dane dotyczą (osoby dotkniętej)

Poniższa lista zawiera wszystkie prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO.

Jeśli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo do informacji
Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas dane osobowe Cię dotyczące. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz żądać informacji na temat:

– celów, dla których przetwarzane są dane osobowe;
– kategorii przetwarzanych danych osobowych;
– odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe Cię dotyczące zostały lub zostaną ujawnione;
– przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych Cię dotyczących lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
– istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych Cię dotyczących, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
– istnienia prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– dostępnych informacji o źródle danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
– istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat logiki takiego przetwarzania, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

b) Prawo do potwierdzenia
Masz prawo żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie.

c) Prawo do sprostowania
Masz prawo do żądania od nas sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących Ciebie, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy dokonać sprostowania bez zbędnej zwłoki.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dane osobowe dotyczące Ciebie, o ile występuje jeden z następujących powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

– Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
– Wycofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
– Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma ważnych uzasadnionych podstaw prawnych dla przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
– Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
– Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do przestrzegania obowiązku prawnego, któremu podlega eps holding gmbh na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.
– Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jedno z następujących warunków:

– dokładność danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana na okres pozwalający nam na weryfikację ich dokładności;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i żądasz zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania;
– dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
– sprzeciwiłeś/aś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a jeszcze nie jest jasne, czy nasze uzasadnione interesy przeważają nad Twoimi.

f) Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie, dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś/aś nam. Masz również prawo przesłać te dane do innego administratora, bez przeszkód ze strony nas, któremu dane te zostały dostarczone, pod warunkiem, że:

– przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
– przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur automatycznych.
– Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Prawa i wolności innych osób nie mogą być tym naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

g) Prawo do sprzeciwu
Masz prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie, które jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f lub lit. e RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu danych osobowych w celach takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim ma to związek z takim bezpośrednim reklamowaniem. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach bezpośredniego marketingu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Ponadto, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie, które jest dokonywane przez nas w celach naukowych lub historycznych badań lub celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
Masz prawo do niepodlegania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne dotyczące Ciebie lub istotnie Cię dotyczą. Nie dotyczy to decyzji,

– jeśli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a eps holding gmbh,
– jeśli jest to dozwolone przez prawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, a to prawodawstwo zawiera odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, lub
– jeśli jest podjęta za Twoją wyraźną zgodą.
– Jeśli decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a eps holding gmbh, lub jeśli jest podejmowana za Twoją wyraźną zgodą, podejmiemy rozsądne kroki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia swojego stanowiska i złożenia skargi na decyzję.

i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych
Masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Możesz składać skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za Ciebie w dowolnym momencie. Twój właściwy organ nadzorczy zależy od kraju związkowego Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia.

§ 9 Usunięcie lub blokada danych
Przestrzegamy zasad unikania zbierania zbędnych danych oraz gospodarki danymi. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych tutaj lub jak przewiduje to różne okresy przechowywania, określone przez ustawodawcę zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Po zakończeniu odpowiedniego celu lub po upływie tych okresów, odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawnymi.

§ 10 Informacje, korekta i usunięcie danych
Aby uzyskać informacje o swoich danych osobowych, poprawić lub zablokować nieprawidłowe dane lub je usunąć oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących korzystania z Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z danymi podanymi w § 2.

§ 11 Informacje o prawie do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych opartych na równowadze interesów lub na interesie publicznym związanych z Twoją sytuacją. Dotyczy to również profilowania opartego na tej przesłance.

Jeśli sprzeciwisz się, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia działań marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec tego; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z taką bezpośrednią reklamą. Będziemy przestrzegać tego sprzeciwu w przyszłości.

§ 12 Zmiany w naszych przepisach dotyczących ochrony danych
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej deklaracji ochrony danych, aby zawsze spełniała obecne wymagania prawne lub wprowadzenia zmian do naszych usług w deklaracji ochrony danych, np. przy wprowadzeniu nowych usług. Nowa deklaracja ochrony danych będzie obowiązywać podczas Twojej kolejnej wizyty.

§ 9 Ochrona danych w zastosowaniach i procesie aplikacji

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe aplikantów w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się w sposób elektroniczny. Ma to miejsce, gdy aplikant przesyła właściwe dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej. Jeśli administrator zawiera umowę o pracę z aplikantem, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania relacji zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator nie zawiera umowy o pracę z aplikantem, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że brak innych uzasadnionych interesów administratora przeczy takiemu usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniach wynikających z ustawy ogólnej o równym traktowaniu (AGG).

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Dr. Daniel Kerscher, eps holding gmbh, Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, Niemcy

E-mail: datenschutzbeauftragter@eps.net

Aktualne na: styczeń 2020